DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกับ สวทช. จัดประชุม “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง หนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“

  • 21 พ.ค. 2567
  • 67
กรม ทช. ร่วมกับ สวทช. จัดประชุม “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง หนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการประชุม "พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง หนุนสร้างเศรษฐกิจ ชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และร่วมพิธีรับมอบองค์ความรู้จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากการร่วมดำเนินการ โครงการ "ยกระดับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ" โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (สวล.) และนักวิจัยจากสวทช. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง รวมประมาณ 130 คน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
          การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน ผลผลิต และความสำเร็จของผลงานการวิจัย และนวัตกรรมภายใต้โครงการ ซึ่งประกอบด้วย การยกระดับผลิตภัณฑ์จากพืชป่าชายเลนด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน การรวบรวมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์และจัดทำเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล การส่งเสริมการท่องเที่ยว การประเมินมูลค่าระบบนิเวศบริการของป่าชายเลนและการพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่สงวนและชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ และนำไปขยายผลต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์ และด้านฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนอง อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง