DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าห้วยพระ หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • 21 พ.ค. 2567
  • 187
กรมทะเล ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าห้วยพระ หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนายเสงี่ยม ตำราเรียง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายโชคชัย คภะสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าห้วยพระ หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศบาลตำบลนาสาร, อบต.นาพรุ, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยกล้าไม้ที่ใช้ปลูก ได้แก่ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ สารภี หว้า จิก อินทนิล ทองอุไร รวมจำนวน 300 ต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง