DMCR FACEBOOK

กรมทะเล นำคณะนักเรียน และนิสิต ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี

  • 25 พ.ค. 2567
  • 84
กรมทะเล นำคณะนักเรียน และนิสิต ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ต้อนรับนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 70 คน จัดค่ายอบรม วิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 41 ตอน “Curse of the Ocean“ ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ต้น และเข้าศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับน้อง ระดับมัธยมศึกษา ก่อนเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง