DMCR NEWS

กรมทะเล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพื้นที่ทางทะเลระดับท้องถิ่น (LMMAs)

  • 28 พ.ค. 2567
  • 300
กรมทะเล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพื้นที่ทางทะเลระดับท้องถิ่น (LMMAs)

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพื้นที่ทางทะเลระดับท้องถิ่น (Locally Managed Marire Areas: LMMAs) จัดโดยส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ GIZ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ทั้งนี้มีอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ และนายวัลลภ ปรีชามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมวิศมาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

 

          การฝึกอบรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 มีการบรรยายแนวคิดหลักของการจัดการทรัพยากรในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนชุมชมท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการเสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงความยืดหยุ่นของแนวปะการัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แรงกดดันอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่น โดย อธิบดี ทช. ได้มอบแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น ต้องมีองค์ประกอบใน 3 มิติ ประกอบด้วย ชุมชน สมาคมประมง และหน่วยงานราชการให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละมิติจะต้องมีการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะนำแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง