DMCR FACEBOOK

อธิบดีกรมทะเล นำคณะผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และ กทม. เยี่ยมชมเรือ Interceptor "019" เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  • 29 พ.ค. 2567
  • 66
อธิบดีกรมทะเล นำคณะผู้บริหารจากกรมเจ้าท่า และ กทม. เยี่ยมชมเรือ Interceptor "019" เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นำนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมชมเรือ Interceptor "019" เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการดักจับขยะแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ กรุงเทพมหานคร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จากความสำเร็จครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงวิจัย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญทั่วโลก การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อร่วมติดตั้งและดำเนินการ Interceptor 019 ในการดักจับขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะทะเลเป็นอย่างดี รวมถึงการศึกษาวิจัยและป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา
          สำหรับการจัดเก็บขยะโดยใช้เรือเก็บขยะ เป็นการจัดทำโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมรวมถึงโครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำแบบมีส่วนร่วม จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการจัดเก็บขยะพลาสติกลอยน้ำซึ่งจะช่วยบรรเทาและป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเล อีกทั้งเป็นโอกาสในการศึกษาวิจัยระหว่างภาคีเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการขยะทะเลของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา แสวงหารูปแบบการจัดการแนวใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาขยะทะเล อันจะนำไปสู่เครือข่ายอนุรักษ์ที่มีความเข้มแข็งและการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง