DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1

  • 30 พ.ค. 2567
  • 42
กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1

           กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
           สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รับทราบแนวคิดวิธีการทำงานงานของระบบ SMART Mangrove Patrol ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application ฝึกปฏิบัติลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพ ผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol ตลอดจนรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง