DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  • 4 มิ.ย. 2567
  • 1,008
กรมทะเล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

          วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (09.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้การต้อนรับคณะ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฟัง โดยบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation Satellite) ในการเก็บข้อมูลจากระยะไกล และอากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) ในการเก็บข้อมูลระยะใกล้ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี (AI/ML) และแสดงผลการวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภารกิจ ได้แก่ ด้านภัยพิบัติ คาร์บอนเครดิต ผังเมือง เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจกับภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

 

 

 
          
          
เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตรราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง