DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ปฏิบัติงานลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

  • 10 มิ.ย. 2567
  • 729
กรม ทช. ปฏิบัติงานลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

            วันที่ 9-10 มิถุนายน 2567 กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 310 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ(drone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลาดตระเวน ตรวจตรา เฝ้าระวัง คุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพี้นที่หมู่เกาะมัน จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ไม่พบการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และไม่พบการเกิดอุบัติภัยทางทะเลแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง