DMCR NEWS

กรมทะเล ชวน สสส. รวมพลังประชาชน ร่วมสรุปผลโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 12 มิ.ย. 2567
  • 313
กรมทะเล ชวน สสส. รวมพลังประชาชน ร่วมสรุปผลโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกัดเซาะชายฝั่ง

          วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 23/2567 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โอกาสนี้นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.พรศรี สุธนารักษ์ อดีตรองอธิบดีฯ ทช. นายอุกกฤต สตภูมินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ผศ.ดร.สมปราถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 70 คน โดยมีนางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไมดาส 2 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

 

          สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีการเสวนาเพื่อสรุปผลโครงการดังกล่าว ให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมการจัดกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงการขยายผลโครงการฯ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อนำเสียงสะท้อนนั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และพัฒนาระบบและเครื่องมือในการตัดสินใจเบื้องต้นบนฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายหาดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งมีการดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 18 จังหวัด ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 22 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 1,000 คน นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมจัดทำฐานข้อมูลของชายหาดประเทศไทย ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง เรียนรู้ต่อการปรับตัวต่อภัยคุกคามได้อย่างถูกวิธี และสามารถแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยอุปกรณ์การตรวจวัดรูปตัดชายหาดด้วยระบบเทคโนโลยี Water level ลงในระบบ Beach Monitoring :BMON ได้ข้อมูลชายหาดที่เป็นปัจจุบัน สำหรับข้อมูลตรวจวัดชายหาดที่ได้จากประชาชน จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลชายหาดของประเทศไทยและกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

          
          
เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตรราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง