DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี

  • 12 มิ.ย. 2567
  • 88
กรมทะเล ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี

           วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และนายเรโนด์ เมเยอร์ (Mr. Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการ UNDP ประจำประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี (The Sustainable Mangrove Management and Coastal Ecosystem Development in Phetchaburi Province) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากโครงการ UNDP สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ โครงการ BIOFIN ประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2567 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนของโครงการ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ UNDP สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และโครงการ BIOFIN ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทช. ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูป่าชายเลน การพัฒนากลไกการเงินเพื่อการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาของพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนบางตะบูนวิทยา และแหล่งอนุรักษ์นกบางขุนไทร การศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่นาเกลือ บริเวณตำบลปากทะเล การออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูน การจัดทำ(ร่าง)แผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี และการพัฒนากลไกการเงินเพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง