DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา

  • 13 มิ.ย. 2567
  • 73
กรมทะเล ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา

            วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนางสาวรชยา สายสหัส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 2.กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 3.กลุ่มรักษ์เลอ่าวทึงลากูล ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนชายฝั่ง ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และพบปะประธานชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.ควนเนียง เพื่อสอบถามการดำเนินงานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง