DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2

  • 13 มิ.ย. 2567
  • 95
กรมทะเล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2

            กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยส่วนพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลาดตระเวนเพื่อการป้องกันรักษาป่าชายเลนผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม FuramaXclusive Sandara Hua Hin, Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนจากหน่วยงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 3 และ 8
            สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานรับทราบแนวคิดวิธีการทำงานงานของระบบ SMART Mangrove Patrol ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application ฝึกปฏิบัติลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพผ่านระบบ SMART Mangrove Patrol ตลอดจนรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง