DMCR NEWS

กรมทะเล ประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ ภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย

  • 14 มิ.ย. 2567
  • 379
กรมทะเล ประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ ภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย

          วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ ภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากบริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ (Vission) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan roadmap) ในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน การอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตลอดจนการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนป่าชายเลน เพื่อพัฒนาเป็น model การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ต้องสร้างเครือข่ายร่วมกัน ฟื้นฟู และแก้ปัญหา เพื่อให้การอนุรักษ์ป่าชายเลนประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

          
          
เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง