DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14

  • 14 มิ.ย. 2567
  • 406
กรม ทช. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14

        วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          ในการนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงคู่มือการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ระหว่างคณะทํางานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะทั่วไป และได้แจ้งให้ทราบถึงการประชุม 2025 United Nations Ocean Conference ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–13 มิถุนายน 2568 ณ เมืองนีซ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด (Metadata) และข้อมูลตัวชี้วัดทดแทน (Proxy data) สําหรับรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 ของประเทศไทย พร้อมทั้งพิจารณาการจัดทํา (ร่าง) แผนที่นําทาง (Road map) การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะทํางานฯ สอดคล้องกับชื่อหน่วยงานและครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมมอบหมายให้แต่ละหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

 

          
          
เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง