DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 19 มิ.ย. 2567
  • 506
กรม ทช. ประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายสนั่น เชื้อทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุรัสวดี พรหมยอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ตลอดจนผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และประชุมผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
          ที่ประชุม เพื่อทราบถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กรม ทช. ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ได้ร่วมกันเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ตามมติคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 ในส่วนของเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม และเพิ่มเติมหน่วยงาน ศรชล. ในคณะกรรมการชาติตามมาตรา 5 และคณะกรรมการจังหวัดตามมาตรา  12 รวมถึงพิจารณาคำสั่งกรมฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจมาตรา 17 มีทั้งหมดกี่ฉบับ หมดอายุ กี่ฉบับ และยังมีผลใช้บังคับกี่ฉบับ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 หรือ มาตรา 22 ต่อไป

 

 

 

เขียน: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง