DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนรางโพธิ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

  • 22 มิ.ย. 2567
  • 89
กรมทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนรางโพธิ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

              วันที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนรางโพธิ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน นักท่องท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน ในกิจกรรมมีการสาธิตและให้ความรู้การคัดแยกขยะ ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะในระบบนิเวศป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ จำนวน 25 คน พร้อมทั้งได้จัดเก็บขยะทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 327 กิโลกรัม ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม ภาชนะโฟมบรรจุอาหารกระป๋องเครื่องดื่ม และถุงก๊อปแก๊ป ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง