DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น open water รุ่นที่ 5

  • 23 มิ.ย. 2567
  • 108
กรมทะเลชายฝั่ง ฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น open water รุ่นที่ 5

           กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนบริหารทั่วไป จัดฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น open water รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่14-16 มิถุนายน และ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำน้ำและเพิ่มความรู้ในการดำน้ำในแนวปะการังอย่างถูกวิธี ให้กับอาสาสมัครสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกอบรมน้ำเบื้องต้นมาก่อน ซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานในภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 20 คน ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ นักดำน้ำจะสามารถช่วยปฏิบัติงานภารกิจใต้นำ้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันเก็บขยะใต้ทะเล และประชาสัมพันธ์การรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันเก็บขยะในทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง