DMCR FACEBOOK

อธิบดีกรมทะเล นำคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต

  • 24 มิ.ย. 2567
  • 77
อธิบดีกรมทะเล นำคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต

          วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และผ่านระบบ Teleconference
          ทั้งนี้ ประธานได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ติดตามข้อสั่งการแนวทางการเพิ่มรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตนอกเหนือจากบัตรเข้าชม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระต่างๆ ประกอบด้วย รายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 20 เมษายน 2567 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน ไตรมาส 2/2567 ข้อเสนอแนะจากสรุปผลการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ประธานได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ และรายงานผลให้ทราบในครั้งถัดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง