DMCR FACEBOOK

กรม ทช. พบปะผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มอาชีพ และสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จ.ภูเก็ต

  • 24 มิ.ย. 2567
  • 120
กรม ทช. พบปะผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มอาชีพ และสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จ.ภูเก็ต

           วันที่ 24 มิถุนายน 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภูเก็ต สทช. 10 ลงพื้นที่เกาะโหลน หมู่ 3 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อพบปะผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มอาชีพ และสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับพื้นที่ การประกอบอาชีพ การดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีนายศิวกร ชัยภัคดี ผู้ใหญ่บ้าน นายอุทัยวุทร์ หย่าหลง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และโต๊ะอีหม่าม พร้อมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะโหลน และแกนนำกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศโฮมสเตย์เกาะโหลน ร่วมให้ข้อมูล โดยพื้นที่เกาะมีประชากร 25 ครอบครัว ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน อาชีพท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรือรับจ้างพานักท่องเที่ยวบนเกาะและทำกิจกรรมในทะเล รวมถึงกิจกรรมโฮมสเตย์ มีเรือประมาณ 30 ลำ ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประมง แต่ยังไม่ได้จดแจ้งเป็นชุมชนชายฝั่งกับหน่วยงานกรม ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งมาก่อนแต่หลังจากเหตุการณ์โควิด การดำเนินงานของกลุ่มไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม มีความประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ และกรมเข้าไปสนับสนุน โดยจะสรุปข้อมูลความต้องการดังกล่าวเสนอกรมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมบทบาทของชุมชนจัดการท่องเที่ยวควบคู่กับการจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามข้อสั่งการของอธิบดี ในการบริหารจัดการเกาะโดยใช้รูปแบบจัดการท่องเที่ยวภายใต้วิถีชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเกาะอย่างยั่งยืน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง