DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • 8 ก.ค. 2567
  • 152
กรมทะเล จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช

              วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 300 ต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง