DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ทำกิจกรรมในโครงการบ้านปลาธรรมชาติเสริมสร้างชุมชนยั่งยืน ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านรูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี

  • 9 ก.ค. 2567
  • 102
กรมทะเล ทำกิจกรรมในโครงการบ้านปลาธรรมชาติเสริมสร้างชุมชนยั่งยืน ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านรูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านปลาธรรมชาติเสริมสร้างชุมชนยั่งยืน ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านรูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง