DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  • 10 ก.ค. 2567
  • 84
กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายความรู้เรื่องป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สทช.2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้ารับฟังบรรยายความรู้เรื่องป่าชายเลน จำนวน 45 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์จริง และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง