DMCR PUBLICATIONS

ทรัพยากรป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1776 คน

กุมภาพันธ์ 2555

-

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศไทย เป็นระบบและยั่งยืน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวมเอกสาร รวมถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ จัดทำเป็นหนังสือ เรื่องพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย (แยกเป็นรายจังหวัด) เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลแนวเขตป่าชายเลน ซึ่งได้จาการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2543 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกับภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2552 นำมาซ้อนทับกับแผนที่ภูมิประเทศ (Topo Map) ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018 ซึ่งมีเนื้อหาภายในครอบคลุมทั้งด้านลักษณะกายภาพทั่วไป โดยมีแผนที่ป่าชายเลนและข้อมูลเฉพาะของแต่ละอำเภอ นำมาใช้ประกอบการแสดงพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาและนักวิชาการ ในการสืบค้น อ้างอิงข้อมูล ทั้งในเชิงพื้นที่และรายจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนต่อไป

-

สำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

16 ธ.ค. 2556