DMCR PUBLICATIONS

ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณแหล่งหญ้าทะเลและคลองป่าชายเลน ฝั่งทะเลอันดามัน2548

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1187 คน

ธันวาคม 2548

-

ทําการสำรวจชนิด และการแพร่กระจายของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณแหล่งหญ้าทะเล และ คลองป่าชายเลน ในพื้นที่เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ และแหลมยามู และอ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต สามารถจำแนกชนิดของกุ้งเคยสกุล Acetes ออกได้เป็น 3 ชนิด คือ Acetes erythraeus, A. indicus และ A. japonicus

เล่ม

วีระชาติ เพ็งจำรัส และ ทิพามาศ อุปน้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

16 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ