DMCR PUBLICATIONS

ประชาคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1465 คน

สิงหาคม 2551

-

เปรียบเทียบความชุกชุมและรูปแบบประชาคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ บริเวณโซนลาดชันของแนวปะการังหมู่เกาะต่างๆบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะบริวารทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต หมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหมู่เกาะอาดังราวี จังหวัดสตูล

-

ทิพามาศ อุปน้อย และ วีระชาติ เพ็งจำรัส

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ