DMCR PUBLICATIONS

คู่มือความรู้เรื่องป่าชายเลน (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 26090 คน

มิถุนายน 2556

974-286-097-1

หนังสือคู่มือความรู้เรื่องป่าชายเลนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแก่ประชาชนและผู้สนใจ ได้นำไปศึกษาข้อมูลทั่วไป ความสำคัญ ประโยชน์ พืชและสัตว์ในป่าชายเลน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

2,000 เล่ม

สำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

บริษัท พลอยมีเดีย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง