DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการผ่าชันสูตรซากโลมาและปลาวาฬในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1397 คน

มกราคม 2558

-

การจัดทำหนังสือคู่มือการชันสูตรซากโลมา-ปลาวาฬ ก็เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการซากโลมา-ปลาวาฬเกยตื้นให้มีบรรทัดฐานและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ได้สาเหตุการตายที่แม่นยำ และสำหรับการศึกษาชีววิทยาของสัตว์ดังกล่าว นอกจากนี้คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้จากซากที่เกยตื้นเหล่านี้ โดยผลที่ได้จากการชันสูตรสามารถนำมาเป็นแนวทางจัดการและป้องกันการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬในอนาคต

คำสำคัญ : dolphin , whale , necropsy

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5 ม.ค. 2558

ตัวอย่างหนังสือ