DMCR PUBLICATIONS

สถานการณ์ชายฝั่งและการจัดการปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งจากอดีตถึงปัจจุบัน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 3459 คน

มกราคม 2557

978-616-91902-3-3

ประเทศไทยมี 23 จังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ความยาวชายฝั่งตั้งแต่ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย และรวมกับความยาวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,148 กิโลเมตร โดยมีลักษณะทางธรณีสันฐานที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ หาดหิน หาดทราย และหาดเลน ซึ่งมีสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงแตกต่างกันไป สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม กระแสน้ำาเป็นต้น และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง และการทำาลายป่าชายเลน เป็นต้น การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เห็นชอบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานหลัก ดาเนินการสร้างองค์ความรู้และการให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือและเผยแพร่ ถ่ายทอด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งอย่างบูรณาการแก่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง เจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และภาคประชาชน

1000 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ