DMCR PUBLICATIONS

โครงการสำรวจโครงสร้างสังคมพืชป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1204 คน

ธันวาคม 2552

-

สังคมพืชและความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในการสำรวจทรัพยากรป่าชายเลนครั้งนี้ อาศัยการวางแปลงตัวอย่างสำหรับประเมินหาชนิดพันธุ์ ความหนาแน่น ความเติบโต ค่าดัชนีความสำคัญของพันธ์ไม้ป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณส่วนจัดการทรัพยกรป่าชายเลนที่ 1 (จ.ชลบุรี) ซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 100 ไร่

-

สมานใจ มั่นศิลป์,พรทิพย์ ฝอยวารี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ