DMCR PUBLICATIONS

การประเมินผลการดำเนินการงานดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 948 คน

ธันวาคม 2552

-

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพของ กระบวนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งศึกษาผลการดำเนินงานดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำประชากรที่ ศึกษา คือ หัวหน้าหน่วยงาน ราษฎร์ชุดปฏิบัติการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่างรวม 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล

-

ปฏิมา มั่นศิลป์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

16 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ