DMCR PUBLICATIONS

ขั้นตอนการช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 940 คน

มิถุนายน 2558

-

การช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้น ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง และเลือดของสัตว์ และสวมถุงมือก่อนการสัมผัสตัวสัตว์ทุกครั้ง
หน่วยงานที่ติดต่อได้เมื่อพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น:
- ศูนย์วิจัยฯอันดามัน (ภูเก็ต) 076-391128
- ศูนย์วิจัยฯตอนบน (สมุทรสาคร) 034-497074
- ศูนย์วิจัยฯฝั่งตะวันออก (ระยอง) 038-661693-4
- ศูนย์วิจัยฯตอนกลาง (ชุมพร) 077-505214-5
- ศูนย์วิจัยฯตอนล่าง (สงขลา) 074-307079

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ