DMCR PUBLICATIONS

PMBC : Special Publication No.1

  • มีผู้สนใจ จำนวน 804 คน

2526

-

The inauguration of the reference collection building at the Phuket Marine Biological Center อนุกรมวิธานวิทยา เป็นสาขาวิชาทางชีววิทยาที่สำคัญยิ่ง เพราะการจำแนกชื่อสิ่งมีชีวิตอย่างถูกต้อง มีส่วนสำคัญในการศึกษา ทั้งด้านนิเวศวิทยา ชีวประวัติ การวิวัฒนาการ การประเมินประชากร ฯลฯ ให้ถูกต้องแม่นยำ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวมานี้ จึงดำเนินการค้นคว้า และเก็บรวบรวมตัวอย่างไว้จำนวนมาก จนกลายเป็นศูนย์กลางความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ทั้งไทยและต่างชาติ
* ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต กรมประมง ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- เล่ม

U. Boonprakob and J. Hylleberg

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ