DMCR PUBLICATIONS

คู่มือความรู้เรื่องป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1068 คน

กันยายน 2549

974-286-097-1

ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลต่อมนุษย์ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกทำลาย และถูกเปลี่ยน สภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัย และห่วงใยทรัพยากรป่าชายเลนของชาติเป็นอย่างยิ่งโดยทรงขอไม่ให้ทำลายป่าชายเลนเพื่อให้คนไทยมีอาหารทะเลรับประทานอย่างเพียงพอ รัฐบาลและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีหน้าที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์โดยสิ่งสำคัญก็คือ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกหมู่เหล่าดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ด้านป่าชายเลนแก่ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือความรู้เรื่องป่าชายเลนเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจได้นำไปศึกษาด้วยตนเอง

3,500 เล่ม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ