DMCR PUBLICATIONS

รายงานรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2472 คน

2558

-

รายงานรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด ๒๓ จังหวัด ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทย จากแผนหลักและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ จำนวน ๗ แผน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ แผน

-

ส่วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

13 ม.ค. 2559