DMCR PUBLICATIONS

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 970 คน

2558

-

ชายฝั่งทะเลของไทยประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอดและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากทำให้สูญเสียที่ดินและทรัพย์สิน รวมถึงทำให้วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งเปลี่ยนไป การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เพื่อช่วยชะลอความรุนแรงของคลื่น ทำให้เกิดตะกอนสะสมหลังแนวไม้ไผ่และดำเนินการปลูกป่าชายเลน ทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

-

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)