DMCR PUBLICATIONS

แนวทางการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1028 คน

2558

-

แนวทางการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสมดุลของตะกอน และไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่อื่นๆ

-

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)