DMCR PUBLICATIONS

ประมวลบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5

  • มีผู้สนใจ จำนวน 5345 คน

พฤษภาคม 2559

-

ประมวลบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5
( Book of Abstracts : The 5th Marine Science Conference )
วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ