DMCR PUBLICATIONS

การประเมินปริมาณ Carbon Stock ตามข้อกำหนดของ REDD+ และการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นตาย และชิ้นไม้ล้ม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1112 คน

2558

978-616-316-273-1

ทรัพยากรป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน ในแต่ละปีมีต้นไม้ที่หักโค่น ล้มตาย และผุสลายไปตามธรรมชาติจำนวนมาก สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงทำการประเมินคาร์บอนที่กัดเก็บในส่วนของไม้ยืนต้นตายและท่อนไม้ล้มในป่า และอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อสร้างฐานข้อมูลคาร์บอนภาคป่าชายเลนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าไม้อื่นในภาพรวมของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

คำสำคัญ : dead trees , coarse woody debris , ดูดซับและกักเก็บคาร์บอน , carbon sink

500 เล่ม

วรัทยา พรมชู และ ทนุวงศ์ แสงเทียน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ