DMCR PUBLICATIONS

คู่มือความรู้ เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1442 คน

กันยายน 2558

978-616-316-292-2

ความรู้เบื้องต้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ สาเหตุ ตลอดจนแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

1,500 เล่ม

กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ