DMCR PUBLICATIONS

สัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1567 คน

ธันวาคม 2551

-

อ่าวบ้านดอนอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวปะการัง เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งวางไข่อนุบาลตัวอ่อนและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิด ช่วยป้องกันชายฝั่ง และรักษาสมดุลในระบบนิเวศ นอกจากพื้นที่อ่าวบ้านดอนยังเป็นแหล่งทำการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน เขตพื้นที่อำเภอไชยา พบหญ้าทะเล 3 ชนิด คือ Halophila ovalis, H. beccarii และ Halodule uninervis ปกคลุมหนาแน่น พื้นทะเลมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่อย่างหลากหลายทั้งชนิดและขนาด บางชนิดอาศัยอยู่บนพื้นผิวดิน ในขณะที่บางชนิดอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสำคัญในระบบห่วงโซ่อาหารที่มีการเกี่ยวโยงกันทั้งในขั้นปฐมภูมิ และขั้นทุติยภูมิ และนอกจากนี้ สัตว์ทะเลหน้าดินบางชนิดยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพหรือมลภาวะของแหล่งน้ำที่ทำการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

-

ณัฐวดี นกเกตุ,ข้อดี้เย๊าะ พรชัย,สมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล และจักรพงษ์ อดทน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ