DMCR PUBLICATIONS

สัตว์ทะเลที่มีพิษและเป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1714 คน

ธันวาคม 2556

-

ท่ามกลางความสวยงามของทะเล มีสัตว์ทะเลที่มีพิษและเป็นภัยต่อมนุษย์อาศัยอยู่หลายชนิด ในปีหนึ่งๆมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์เหล่านี้จำนวนไม่น้อย ส่วนมากมักเจ็บปวดทรมานเนื่องจากการรักษาไม่ถูกวิธีและไม่มีการป้องกันภัยเหล่านี้มาก่อน เพราะไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นพิษหรือไม่ เอกสารเรื่องนี้มีความประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่เป็นพิษเป็นภัยที่พบได้ในน่านน้ำไทย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อท่านได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้น

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ