DMCR PUBLICATIONS

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 820 คน

ธันวาคม 2560

-

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาขึ้นในปี 2560

100 เล่ม

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พลอยมีเดีย

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ