DMCR PUBLICATIONS

โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1312 คน

ธันวาคม 2560

-

รายละเอียดที่ตั้งโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย พื้นที่ป่าชายเลน 20 แห่ง ใน 16 จังหวัด

100 เล่ม

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ