DMCR PUBLICATIONS

ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2457 คน

กันยายน 2560

978-616-316-419-3

ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์นานัปการทั้งทางตรงและทางอ้อม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนชายฝั่งได้นำพืชพรรณจากป่าชายเลนมาใช้ในการประกอบอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นยาบำรุง ดูแลสุขภาพ ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมและถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง รวมทั้งได้มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดซึ่งนับเป็นประโยชน์และคุณค่าอีกด้านหนึ่งของป่าชายเลน

1500 เล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร