DMCR PUBLICATIONS

คู่มือหลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 811 คน

มกราคม 2561

-

การบริหารรถราชการภายในหน่วยงาน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีความสำคัญและยังเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการจัดทำคู่มือการใช้รถราชการเป็นคู่มือที่มีข้อมูลและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่สามารถใช้ในการควบคู่กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารรถราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้คู่มือเป็นแนวทางการเรียนรู้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการใช้รถราชการให้มีปะสิทธิภาพอีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงจะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่นำไปใช้งานและหากมีข้อผิดพลาดประการใดในคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อน นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

100 เล่ม

ส่วนการเจ้าหน้าที่

สำนักงานเลขานุการกรม

-

วารสาร ทช.