DMCR PUBLICATIONS

การแพร่กระจายและชีววิทยาโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)ในทะเลสาบสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 882 คน

ธันวาคม 2551

-

สํารวจประชากรและการแพรกระจายของโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) ในทะเลสาบสงขลา 2 แนวทางคือ
1) ทางเรือโดยใชเรือทองแบน สํารวจแบบ Zigzag line transect
2) ทางอากาศโดยใชเครื่องรอนไมโครไลทแบบ 2 ที่นั่ง บินที่ระดับความสูง 400-500 ฟุต สํารวจแบบ Strip transect
ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบตอนบนทั้งหมด ในระหวางปพ.ศ. 2549-2551 พบวามีจํานวนประชากรโลมาอิรวดีประมาณ 36 ตัว

-

สันติ นิลวัตน์,นิภล จันทขวัญ,อุมา เกื้อกูล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ