DMCR PUBLICATIONS

ปลา ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2099 คน

พฤศจิกายน 2552

978-974-286-704-1

หนังสือชุดโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม คือ พรรณไม้ แพลงก์ตอน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และปลา เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงการศึกษาด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่สำคัญภายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาต่อไป

1,000 เล่ม

ปัทมาภรณ์ หมาดนุ้ย,ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไอ ดีไซน์

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ