DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการกั้นตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1130 คน

มกราคม 2560

-

แมงกะพรุนพบแพร่กระจายได้ในทะเลทั่วโลก ส่วนใหญ่พบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น มีส่วนน้อยพบในน้าจืด มีสายพันธ์มากกว่า 9,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์ พิษของแมงกะพรุนบรรจุอยู่ในแคปซูลที่เรียกว่านีมาโตซีส (nematocyst) ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพาะส่วนหนวด (tentacle) (Barnes et al.,1993) หากไปสัมผัสจะท้าให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึ นอยู่กับความต้านทานของแต่ละบุคคลและปริมาณพิษที่ได้รับ ทั งนี บริเวณที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลาย ตั งแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสหรือได้รับพิษ ไปจนถึงท้าให้หัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachunet al., 2001; Tibballset al., 2012)

100 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ