DMCR PUBLICATIONS

การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสังเกต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 904 คน

ตุลาคม 2561

-

ในปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนได้ดาเนินการตรวจสุขภาพวาฬ บรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าวไทยตอนบน จานวน 39 ตัว จากที่สารวจพบทั้งหมด 45 ตัว พบตัวที่มีลักษณะผิวหนังภายนอกปกติ จานวน 10 ตัว (ร้อยละ 25.64) และมีลักษณะผิวหนังผิดปกติ จานวน 29 ตัว (ร้อยละ 75.35) โดยแบ่งเป็นวาฬบรูด้าที่พบรอยโรคคล้าย Tattoo skin disease จานวน 20 ตัว (ร้อยละ 68.96) พบบาดแผล จานวน 3 ตัว (ร้อยละ 10.36) และพบทั้งรอยโรคคล้าย Tattoo skin disease ร่วมกับการพบความผิดปกติที่ผิวหนังอื่นๆ (ตุ่มนูน แผลเป็น บาดแผล ปรสิต และรอยด่างขาว) จานวน 6 ตัว (ร้อยละ 20.68) และวาฬบรูด้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพมีพฤติกรรม การเคลื่อนไหวและการทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจที่ปกติ โดยการศึกษานี้เน้นถึงการใช้ภาพถ่ายและการสังเกต ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสุขภาพแบบไม่รบกวนสัตว์ในธรรมชาติ โดยมีการบันทึกข้อมูลรายตัว เพื่อติดตามการหายของแผล และความเป็นไปของโรค โดยความถี่ที่ทาการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับการพบวาฬในการออกสารวจประจาเดือน

0 เล่ม

ราชาวดี และคณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ