DMCR PUBLICATIONS

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง An illustrated guide to the coastal invertebrates of Suksamran, Ranong and adjacent areas (2nd edition)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 990 คน

มกราคม 2562

-

ในปี พ.ศ. 2558 หนังสือ “สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง” ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกจำนวน 1,000 เล่ม และถูกแจกจ่ายให้กับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศจนหมดลงในปี 2559 ต่อมาภายหลังพบว่ามีหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย แจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือดังกล่าวเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่พบในบริเวณชายฝั่งทะเล ดังนั้น สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันจึงมีแนวคิดที่จะจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญในอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง (อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา) ประกอบด้วย ระบบนิเวศป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย หญ้าทะเลและแนวปะการัง หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะรวบรวมภาพสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจำนวน 185 ชนิด ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในระบบนิเวศดังกล่าว โดยยังคงมีเนื้อหาสาระคงเดิมแต่ปรับปรุงแก้ไขชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมในส่วนของดัชนีท้ายเล่มเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นของผู้อ่าน ในอนาคตผู้เขียนมีความมุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการของหน่วยงานและนักวิจัยในต่างประเทศ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติที่จะได้นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจ จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัยในขั้นต่อไปได้ ข้อวิจารณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้และข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้น ผู้เขียนขอยอมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 เล่ม

สหัส ราชเมืองขวาง

อื่นๆ

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ